سلام دلم بد جوری گرفته است. حوصله هيچی و هيچکس را ندارم .فکر کنم دارم افسردگی ميگيرم . از اين زندگی يکسان و يکنواخت واقعا خسته شده ام. در اين چند روز حتی يک کلمه هم درس نخوانده ام. همه اش خواب بودم. وای........ حوصله ندارم . کارهای پايان نامه هم تمامش مونده . ختی شروع نکردم .بايد تا آخر تير پروپوزال را تحويل بدم. چکار کنم. حوصله ندارم. خيلی خسته ام خيلی خيلی زياد. انگار که يک تريل ياز روم رد شده..