به تمام مردم ايران تسليت ميگويم. که ۴ سال از عمرشان را قرار است يک.... در موردش تصميم بگيرد. خيلی عصبانيم