آن روز که شد زندگی ما آغاز

آغاز شد افسانه اين سوز و گداز

دادند دلی و گفتند بسوز

ديدند بسوختيم گفتند بساز