به ياد استاد بزرگ: دکتر علی شريعتی

اگر باطل را نميتوان ساقط کرد. ميتوان رسواساخت.اگر حق را نميتوان استقرار بخشيد ميتوان اثبات کرد. طرح کرد وبه زمان شناساند و زنده نگه داشت.

يادش هميشه زنده