بود سوزي در آهنگم خدايا

تو ميداني كه دلتنگم خدايا

دگر تاب پريشاني ندارم

نه از آهن،نه ازسنگم خدايا