دوستان عزيزم . سلام . متاسفانه من دارم ميرم صفر اباد(يک روستای در پيت) تا بچه های مريض اونجا را ببينم. تا يکی دو هفته هم نيستم. به اميد ديدار دوباره .

در پناه ايزد منان