هرگز از مرگ نهراسيدم

اگرچه دستانش

از ابتذال

شکننده تر است .

همه هراس من

باری از مردن در سرزمينی است که

در آن

مزد گور کن

از آزادی آدمی افزون است.